0888 877 549
02 963 09 09   02 866 16 49

Общи условия за организирано пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за извършване на организирано пътуване с обща цена и правила за работа с клиенти на “Валео Травъл” ООД

Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

             Туроператор - юридическо лице с наименование „Валео Травъл” ООД, с ЕИК 131486487, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Боянски Водопад № 12, бл. 26, ап. 45, притежаващо Удостоверение за регистрация, като Туроператор  № 05620, заедно с валидна застраховка (съгласно закона за Туризма)  със ЗД „Армеец” АД, което по занятие предоставя туристически услуги (хотелско настаняване в Република България или чужбина, трансфери, допълнителни екскурзии, застраховки и др.), предмет на редовни и/или промоционални оферти, публикувана на Сайта valeotravel.net и niamavreme.bg и/или в офисите на дружеството;

             Сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейни valeotravel.net и niamavreme.bg, собственост на и администриранi от „Валео Травъл” ООД, с ЕИК 131486487;

             Браузър - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация;

             Клиент/потребител/купувач/турист – е физическо или юридическо лице, което използва предоставяните от Туроператора туристически услуги, чрез подписване на туристически договор;

             Интернет портал - цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

             Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства;

             Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

             Продажна цена е обявената до всяко предложение за туристическа услуга цена, в български лева, включваща данък добавена стойност, освен изрично описаните допълително в офертата услуги, невлизащи в обявената цена.

 

1.    Общи положения.

1.1. “Валео Травъл” ООД е туроператор притежаващ Удостоверение за регистрация, като туроператор  № 05620, заедно с валидна застраховка (съгласно закона за Туризма)  със ЗД „Армеец” АД,  който предлага и поддържа туристически, информационни, комуникационни системи за туристически услуги в интернет пространството, които съдържат предложения, информация и услуги на тема екскурзии, почивки, хотелско настаняване и други туристически услуги съгласно Закона за туризма.

1.2.Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията, условията за извършване на организирано пътуване с обща цена и правила за работа на “Валео Травъл” ООД с клиенти/потребители.   Туроператора публикува всички свои и/или на негови партньори туристически предложения, както в електронната си информационна платформа, така и същите са налични в седалището и адреса на управление.

2. Всички туристически предложения, индивидуални хотелски резервации, които организира и предлага Туроператора, както и техни допълнителни условия се актуализират регулярно на интернет адресa.

Услуги на Туроператора

2.1. Предлаганите от Туроператора, чрез портала и/или на място туристически услуги са:

- Екскурзии и почивки с автобус и/или със самолет;

- хотелски резервации.

2.2. Гореизброените туристически услуги биват в две категории:

2.2.1. Входящ Туризъм:

- настаняване на туристи, пътуващи индивидуално или в група, както и на лица, осъществяващи служебни пътувания;

-провеждане на конференции, конгреси, семинари, работни срещи и свързани с тях спомагателни дейности;

-тематични турове /индивидуални или групови/: посещение на културно-исторически, природни, археологически и архитектурни забележителности, етнографски турове;

-резервации в планински и черноморски курорти, балнеоложки центрове;

-SPA & Wellness;

-селски туризъм в автентична битова обстановка;

-ловен туризъм;

-екстремен туризъм;

-еко-туризъм;

-транспорт;

-трансфери;

-рент-а-кар услуги.

2.2.2. Изходящ Туризъм

-резервации във водещите световни туристически дестинации;

-хотелски резервации в градове/курорти по избор на клиента и съпътстващи услуги – трансфери, сити турове и др;

-екзотични пътувания;

-екскурзии/почивки;

-круизи;

-служебни пътувания;

-поощрителни пътувания;

-съдействие за самолетни и автобусни билети;

-застраховки.

3. Клиента може да закупи избраната от него туристическа услуга, чрез интернет портала или на място в седалището и адреса на управление на Туроператора.

Хотелски резервации:

Този раздел касае общите условия що се отнасят за всички резервации за ползването на туристическа услуга – хотелско настаняване, направени с Туроператора.

1. Записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва в офиса на туроператора, по телефон, факс или електронна поща. Направената от клиент/потребител резервация има валидност и обвързваща функция само след съгласие с настоящите общи условия, издаване и получаване на туристически ваучер от потребителя.

2. Туроператорът предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в минимален размер 30% или пълната сума в брой в офис на туроператора, по банков път по посочена от него банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от потребителя към туроператора са за сметка на потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.

3. В случай, че е платено капаро, остатъкът трябва да бъде заплатен в срок, посочен в резервацията. Ако остатъкът не бъде заплатен в този срок, резервацията се счита за анулирана и потребителят губи платеното капаро.

4. След заплащане (частично или пълно) на съответната резервация (туристическа услуга), тя е обвързваща за страните. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията.

5.  Извършването на резервация в рамките на 7 календарни дни преди планираната дата за туристическата услуга, е възможна само при наличие на свободни места, като в този случай потребителят следва с резервацията да заплати пълната стойност на резервираната туристическа услуга, за да същата да се счита за обвързваща страните.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите общи условия, както и изрично във всяка резервация. Същите са съобразени с норамтивата в Р. България, политиката на предоставящия туристическата услуга и Туроператора.


7. В случай на анулация на резервация, същата следва трябва да бъде направена в писмен вид в офиса на Туроператора.

8. Крайната цена на резервацията, нейните допълнителни условия, включени пакети и др. ще са посочени изрично във всяка една резервация поотделно.

9. В случаи на специални изисквания, извън оферираните от Туроператора, ще се потвърждават при възможност от подсигуряване на място. Ако тези допълнителни изисквания, изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място.

8. Категоризацията на туристическите обекти за настаняване, са  съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, са осигурени от самите хотели.

9. Туристът следва да има предвид, че настаняването в туристическите обекти, освобождаването, както и настаняването на домашни любимци е според условията на обекта, като потребителя следва да се запознае подробно с тези условия преди резервиране на настаняването, като Туроператора не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията, както и за санкции свързани с ненавременното освобождаване на туристическите обекти.

10. Клиента/потребител изцяло носи отговорност за неправилно попълване на бланката за резервация, което може да доведе до отказ на граничните власти за допускане на територията на съответната страна и/или отказ за настаняване.

11. Туроператора не носи отговорност, за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.


12. Туроператорът не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, в скучайте, че това се изисква.


13. Туроператорът  не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.


14. Клиентът/Потребител (туристът) има право да предяви рекламация в срок до две години след ползване на туристическата услуга, но не по късно от 14 (четиринадесет) дни от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията е в писмена или устна форма, редовно връчена на Туроператора. За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване от външни доставчици на услуги, Туроператорът не носи отговорност. Всички други условия съгласно настоящите Общи Условия.

Екскурзии и почивки:

Този раздел касае общите условия що се отнасят за всички резервации за ползването на туристическа услуга – екскурзии и почивки, направени с Туроператора.

15. Условия и необходими документи

15.1. По програмите, които включват страни извън Европейския Съюз, всички клиенти/потребители (туристи) следва да имат валиден задграничен паспорт, със срок на валидност не по малко от 6 (шест) месеца към датата на връщане от туристическата услуга. 

 

15.2. По програмите, които включват само страни членки на Европейския Съюз, всички клиенти/потребители (туристи) следва да имат валидна лична карта със срок на валидност не по малко от 6 (шест) месеца към датата на връщане от туристическата услуга.

 

15.3. По всички програми,  деца под 18 г. следва да имат валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

 

15.4. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация на български и Английски  език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. При необходимост и по усмотрение на компетентните органи, може да се наложи да се представят и копия, поради което следва да се носят по време на програмата.

16. За програмите в Европейския Съюз - Европейска здравна карта

17. При необходимост спрямо дестинацията – Виза

17.1. Визовият режим за български граждани, е посочен за всяка конкретна програма в офертата за съответната програма, както и в резервацията.

17.2 Туристът следва да е наясно, че съгласно разпоредбите и условията на консулските отдели, подаването на всички документи не гарантира издаването на виза, но е задължително условие за кандидатстване. Тяхно право е пряко или чрез Туроператора да изискват допълнителни документи. Туроператорът не носи отговорност при отказ от издаване на виза. При отказ на виза са в сила посочените условия за анулация за съответната програма.

17.3. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

18. Договор за организирано пътуване – сключва се в 2 екземпляра при записване/резервиране за определена програма.

19. Ваучер за организирано пътуване (издава се от туристическия агент представляващ Туроператора или от самия Туроператор) –в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на програмата и заявените допълнителни услуги.

20. Застраховка

20.1. Български и чуждестранни граждани следва да имат сключена застраховка, като всички параметри касаещи застраховката са описани подробно в офертата и самата програма.

20.2. Туристите следва да сключат застраховка "Помощ при пътуване в чужбина", с лимит на отговорност, в зависимост от  всяка програма.

20.3. Туристът следва да има в предвид условията на покритие на застраховките, като се запознае в детайл с тях преди сключването им, както и следните параметри: Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Пълните условия на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания извън страната не са приложени към настоящия договор и следва потребителя да се запознае с тях при застрахователния агент/брокер.

20.4. Туроператорът препоръчва туристът да сключи застраховка „Отмяна на пътуване”, същата е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи  за  самолетни билети,  хотелски  резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително,   които  не   могат   да   бъдат   възстановени    при   отмяна   на пътуването. Покриват  се  редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

22. При програми с въздушен транспорт, туристът следва да има поименен самолетен билет. Необходимо правилното изписване на латиница на имената на туриста, съобразено с начина на изписване в документите за самоличност, както и предоставяне на всички други данни, които се изискват във връзка с пътуването. Туристът сам носи отговор предоставената информация да е вярна, точна и пълна, като ако не е подадена такава, то всички неудобства и щети (в това число и отказ на превозващата компания за ползване на услугата), породени от това са за негова сметка.

23. Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер, както и за връзка по време на пътуването с близък роднина.

24. При неизпълнение на условията по предходните точки (15 – 23) Туроператорът не носи отговорност, като всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на клиентът/потребител (турист).

25. Записване, Срок

25.1.Сроковете за записване са в зависимост от съответната програма, като в общият случай срокът за записваме е считано от датата на публикуване на офертата в информационната платформа, до седем дни преди датата на заминаване (ако има свободни места и спецификата на програмата позволява това).

25.2. За сключване на договор, е необходимо представянето на необходимият съгласно настоящите общи условия и спецификата на програмата документи, както и да се заплати според датата резервационен депозит или пълната стойност на пътуването.

25.3. При наличие на свободни места и възможностти спрямо програмата записване се извършва и след посочените срокове.

26. Цени, Промени

26.1. В условията на всяка програма са включени цените за туристическите услуги влизащи в нея.

26.2.  Обявените цени са в сила при сключване на договор за туристическа услуга, като в последствие Туроператорът си запазва правото да промени цената на туристическата услуга (екскурзията/почивката), но не по късно от 21 (двадесет и един) дена преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства и промени в цените:

- таксите за гориво;

- летищните такси;

- държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата;

- пристанищни такси;

- данъчните ставки;

- цената на горивото;

- обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

26.3. В случай на хипотезата от предходната точка, Туроператора си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от туриста. Увеличението на цената на пакета, вследствие на обективно посочени причини и в размер до 5% от стойността на туристическия пакет, не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.

26.4. В случай, че се наложи промяна в клаузите на договора и предвидената програма, Туроператорът , пряко или чрез представляващите го туристически агенти, ще уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването и, но не по късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. В този случай, потребителят може да:

-  приеме промените на условия, цени и др. при необходимост, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора;

-   откаже от договора, без за това да дължи неустойка или обезщетение.

27. Начин на плащане

27.1. Плащането на цената може да се извърши еднократно или разсрочено, в брой, по банков път или с кредитна/дебитна карта, както на място в офиса, така и онлайн чрез информационната платформа на Туроператора.

27.2. Възможностите за разсрочено плащане са посочени подробно за всяка оферта/програма отделно.

27.3. В случай на програма от типа „ТОП цена” или „Последни записвания”,цена е валидна само за конкретната дата или период на пътуване, и при посочените в програмата условия.

28. Транспорт и Багаж

28.1. Автобусните програми се провеждат с туристически автобуси. Автобусите са под надзор и лицензирани от Министерство на транспорта. В превозните средства не се разрешава пушене. Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки.

28.2. Максимално допустимо тегло 20 кг за багажника и 5 кг ръчен багаж.

28.3. В случай на надвишаване на максимално допустимото тегло, е възможно транспортната фирма да поиска допълнително заплащане, което е за сметка на туриста.

28.4. При използването на въздушен транспорт, максималното допустимо тегло за багаж следва да се съобрази с изискванията на съответната транспортираща компания. Всички разходи при несъответствие на регламентираното максимално допустимо тегло са за сметка на туриста.

29. Форсмажор, Непреодолима сила. Промени в клаузите на договорът

29.1 За такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства.

29.2. Също и като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

29.3. В случаи на предходните, Туроператорът си запазваме правото (без да носи отговорност и да дължи неустойка) на разместване на елементи и промени в програмата според конкретно възникналата ситуация.

30. Минимален брой туристи за реализиране на планувано пътуване. В определени случаи за осъществяване на туристическата услуга и за спазване на ценовите условия се изисква наличието на минимален брой туристи. Техният брой, както и крайният срок за уведомяване на потребителя в случай на недостатъчен брой туристи, се определя в договора за туристическа услуга.

31. Промени, Откази и Анулации

31.1.Всички промени и откази от пътуване следва да се заявяват и извършват лично от потребителя съгласно действащите нормативи в Р. България, като се представят в писмена форма в офиса (на Туроператора или на Туристическия агент), в който е записан туристът.

32.2.Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, както следва:

- без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 12:00 часа на първия работен за Туроператора, следващ деня, в който туристът е сключил туристическия договор;

- до 60 (шейсет) дни преди датата на заминаване – 10 (десет) % от основната цена на пътуването;

- от 59 (петдесет и девети) до 45 (четиридесет и пети) ден преди датата на заминаване – 30 (тридесет) % от основната цена на пътуването;

- от 44 (четиридесет и четвърти) до 15 (петнадесети) ден преди датата на заминаване – 50 (петдесет) % от общата цена на пътуването;

- от 14 (четиринадесетия) ден до деня на заминаването – 100 (сто) % от общата цена на пътуването.

32.3. В случай на предадени непълни, неточни и неверни данни и документи или неспазване на сроковете за подаването им, Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването на отделен  турист.

32.4.В случай на неявяване на турист на мястото на тръгване, същото се счита за отказ от пътуването.За отказ от Пътуването се счита и неявяването на туриста за интервю в консулски отдел,

32.5. Промяна на дата за организирано пътуване в договора, се счита за отказ от пътуване.

32.6.При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 14 (четиринадесет) дни преди датата на отпътуване, Потребителят дължи неустойка съгласно предходните текстове, без право да се ползва от предвиденото в тире първо от текста.

33. Отговорност и Рекламации

33.1. Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.

33.2. Потребителят има право да получи обезщетение на стойност , равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора пт страна на Туроператора и по вина на последния. Туроператорът не дължи обезщетение, в случай, че неизпълнението  не е по негова вина.

33.3. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. Туроператорът не носи отговорност за тяхното качество и навременност. В тези случаи, административна, материална и морална отговорност пред туриста носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между тях са налични в съответните документи обуславящи и конкретизиращи техните взаимоотношения.

33.4. Туроператорът не носи отговорност при промяна цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

33.5., Независимо от съдействието на представители на Туроператора за предоставянето на заявени по време на туристическата програма услуги, Туроператора не носи отговорност за тяхното качество и навременност.

33.6. Услуги, които по вина на туриста не са консумирани/оползотворени не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

33.7. В случай на: откраднато, загубено или забравено имущество, личен багаж, документи, пари и ценности, документи на туристите, включително и оставените в стаята на хотела, както и при санкции в следствие на нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях, или не, при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, Туроператорът не носи отговорност, като случай на такава, туристът си поема цялата отговорност.

33.8.Туроператорът не носи отговорност пред туриста, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата. Отговорността на Туроператора е в осигуряването правото на сключване на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.

33.9. При несъответствие с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването й. Представителя ще потърси възможност да разреши възникналия проблем на място.

34. Всички спорове, породени в изпълнение на договореностите помежду страните, или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентният Български Съд.

Процедура резервиране/закупуване на туристическа услуга чрез информационна платформа valeotravel.net и niamavreme.bg, собственост и администрирани от Туроператора

35. Поръчките в www.valeotravel.net или niamavreme.bg  се извършват, като след разглеждане на желаната туристическа оферта в съответната страница, потребителят активира опцията за въвеждане на желаната оферта(услуга) в своята потребителска кошница с бутон „ЗАПАЗИ”.

36. Въвеждането на желаната оферта с бутон „ЗАПАЗИ” може да се извърши само ако същата е налична и ако потребителят е посочил желаният брой.

37. След въвеждането активирането на желаната заявка чрез бутона „ЗАПАЗИ”, потребителят следва последователно да въведе осъществи следното:

- потребителят да се регистрира или да влезе в информационната платформа, чрез своят персонален електронен адрес /e-mail/ и парола и/или чрез предвидената вход/регистрация с подсигурен достъп чрез социалната мрежа Facebook.;

- да направи избор на платежна система/начин на заплащане на закупената услуга и да извърши преводно нареждане за съответната сума. Комисионните и таксите на Банки, се заплащат допълнително от потребителя при тарифи на съответния кореспондент на транзакцията. При попълване на информацията по тази точка, потребителят ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения на избраната от него платежна система, а при необходимост може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта, които поддържат платежната система.

- да потвърди изрично съгласието си, след като се запознае и приеме настоящите Общите условия на Туроператора, както и условията на предложената туристическа оферта, чрез предвидените способи;

- След въвеждането на цялата изискуема информация потребителят на посоченият от него електронен адрес ще получи пълна информация относно последващите действия, с цел подписване на договор за туристическа услуга.

38. Администриране и защита на потребителите и личните им данни

38.1. Туроператорът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с регистрация № 122230 и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод взаймоотношенията му с потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

38.2. В регистрационната форма и/или формата за поръчка попълвана от потребителя, Туроператорът обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

38.3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай Туроператорът има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

38.4. Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа, офисите и седалището и адреса на управление на Туроператора), потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от същия за идентификация по сключените договори, маркетингови цели, отчетно-счетоводни цели, и статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

38.5. Съгласно Общите условия, потребителят се съгласява с въжможността Туроператорът да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, да контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.

38.6. Търоператорът се води от най-високите морални стандарти и ценности в дейността, която извършва, като се интересува от нуждите на потребителите си. В изпълнение на горното Туроператорът се ангажира да съдейства максимално на своите потребители при възникнали спорове между доставчиците и крайните потребители.

38.7. С настоящето Туроператорът отговорно заявява, че поема ангажимент да усигури представител на правния си отдел в услуга на недоволен потребител, като същия ще съдейства максимално за изясняване на правните основание за възникналите оплаквания, както и съдействис цел удовлетворение на страните по сделките. В това число, и когато възможностите го позволяват, Туроператорът ще бъде в ползва на клиента, като адресира неговите нужди и възникнали оплаквания дори и отвъд задължаващата законово остановена рамка.

39. Приложимо право

39.1. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или на Общите условия към договорите за туристически услуги или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните по договор за посредничество при сключване на договор за туристическа услуга, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

39.2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

39.3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

39.4. Ползването на информационните платформи (сайтове) на Туроператора от потребителя, представлява приемане на всички правила, условия и указания. С поставяне на отметка, срещу Общи условия на Туроператора, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Настоящите Общи условия и правила  за работа с клиенти  на „Валео Травъл” ООД, с ЕИК 131486487 отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им - 22.02.2016г..

 

 

Абонамент за оферти
Абонирай се и получавай най-новите оферти на в твоята поща